Τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19

H εταιρία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ειδών συσκευασίας και αναλωσίμων προϊόντων μιας χρήσης.
Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής αναλωσίμων στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει τα προϊόντα τους σε όλη τη χώρα. 
Η επιχείρηση καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της που επιθυμούν να έχουν καινοτόμα προϊόντα
προτείνει νέες συσκευασίες για τα προϊόντα που παράγουν  μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.    

Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στη λεπτομερή καταγραφή των αναγκών των πελατών μας και στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για τη σωστή συσκευασία των προϊόντων τους. 
Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση και καλή γνώση του προϊόντος τους καθώς και  του δικτύου διανομής τους.
Κύριος σκοπός της εταιρείας παράλληλα με τον εμπορικό της χαρακτήρα είναι -συμβουλευτικά- η προστασία του σκευαζόμενου προϊόντος έτσι ώστε να αποφευχθούν οι απώλειες στην παράγωγη
και όλη την αλυσίδα διακίνησης. 
Κύριο μέλημα μας είναι  τα προϊόντα της Εταιρείας να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και να προσδίδουν στο προϊόν υψηλή προστιθέμενη αξία.

2021 09